اخبار


آدرس کارگاه های روز 19 ام تیر

1-    کارگاه دست ورزي ژنتيکي سلولهاي بنيادي به کمک وکتورهاي حامل ويروسي لنتي و رتروويروس

تاریخ: 19/04/94    

مکان: مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته

ساعت شروع کارگاه: 5/8 صبح

 

2-    جداسازي و کشت سلولهاي استرومال مشتق از چربي انساني(Stromal Vascular Fraction = SVF)

تاریخ: 19/04/94    

مکان: مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی

ساعت شروع کارگاه: 9  صبح

 

3-    طراحی و پیاده سازی ویرایش ژنوم با فناوری  CRISPR در سلولهای بنیادی و حیوانات تراریخت

تاریخ: 19/04/94    

مکان: پژوهشکدة سلولهای بنیادی، سالن جلسات مدیریت پژوهشگاه

ساعت شروع کارگاه: 5/8 صبح

 

Beyond genome editing: application of advanced technology to understand regulation of the genome

تاریخ: 19/04/94    

مکان: مرکز بن یاخته

ساعت شروع کارگاه: ساعت 18-14 عصر


Scroll to Top