اخبار


همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی با وزارت آموزش و پرورش در زمینه بخش دانش آموزی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی دکتر محسنی مدیر بخش دانش آموزی ستاد روز چهار شنبه تاریخ 7 تیر ماه سال جاری با معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان دانش آموزی کشور دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست دکتر محسنی برنامه های دانش آموزی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در محور های پژوهش، آموزش و ترویج ارایه داد.
در ادامه دکتر فیض ضمن تشکر از برنامه های پیش بینی شده در زمینه اسکان دانش آموزان، مشارکت هیئت رئیسه مجلس دانش آموزی و سازمان دانش آموزی کشور در برنامه های مذکور قول همکاری دادند.
گفتنی است طی مذاکرات صورت گرفته در این نشست مقرر شد به منظور افزایش انگیزه و حمایت از طرح ها و ایده های دانش آموزی، دکتر فیض و سایر معاونین  وزارت آموزش و پرورش در مراسم افتتاحیه برنامه های دانش آموزی دومین جشنواره ملی مذکور شرکت به عمل آورند.

Scroll to Top