اخبار


گزارش اطلاع رسانی فراخوان ارسال مقاله

 گزارش اطلاع رسانی فراخوان ارسال مقاله:

برگزاری دومین جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری پس از اعلام فراخوان ارسال مقاله و ارائه گزارش بخش های مختلف از اقدامات صورت گرفته در این خصوص به استماع  جناب دکتر حمیدیه، دبیر کل محترم ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت.

طی ایام گذشته اعلام فراخوان مقاله به 39 انجمن پزشکی، 22 انجمن بین رشته ای، 63 انجمن فنی مهندسی مرتبط، 32 انجمن علوم پایه، 90 واحد دانشگاه آزاد، 31 مرکز تحقیقاتی، 31 واحد دانشگاه پیام نور و همچنین کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های آموزشی وابسته صورت گرفته است.

Scroll to Top