اخبار


١٥ ارديبهشت آخرين مهلت ارسال مقالات به دبيرخانه دومين جشنواره ملي و كنگره بين المللي سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي

براساس راي نهايي كميته ي علمي اين رويداد جامع آموزشي- پژوهشي- فناوري كشور، مهلت ارائه مقاله تمديد نخواهد شد و ١٥ ارديبهشت آخرين مهلت ارسال مقالات به دبيرخانه دومين جشنواره ملي و كنگره بين المللي سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي می باشد، بدیهی است به مقالاتی که بعد از این تارخ ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

Scroll to Top