اخبار


ارسال مقالات و ثبت نام در بخش های مختلف جشنواره


مهلت ارسال مقالات

مهلت ارسال مقالات از تاریخ 1395/12/01 الی 1396/02/15 می باشد.
شروع ثبت نام در بخش های مختلف نیز از تاریخ 1395/12/01می باشد

Scroll to Top