تاریخهای مهم

  آغاز ثبت نام از طریق سایت 1 اسفند 1395
  شروع ارسال مقاله 1 اسفند 1395
  پایان مهلت ارسال مقاله زود هنگام (رایگان)  15 فروردین 1396
  پایان مهلت ارسال مقاله 15 اردیبهشت 1396
  تاریخ برگزاری کارگاه ها 17 الی 21 تیر 1396
  تاریخ استارتاپ ها 19 الی 21 تیر 1396
  آخرين فرصت ثبت نام از طریق سایت 20 تیر 1396
  تاريخ برگزاری کنگره 22 الی 24 تیر 1396

Scroll to Top