مدیر برنامه

 

دکتر محمدجواد محسنی  

سمت: مدیر مرکز تحقیقات ارولوژی اطفال و پزشکی بازساختی، مشاور رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان

ایمیل: mjmohseni.purc@gmail.com

 

 

 

 

 

Scroll to Top