چالش های بخش فن بازار
چالش نوآوری«توسعه روش‌های هدفمندسازی سلول‌ها»


۱۰ و ۵ میلیون تومان جایزه نقدی
۳۰ تا ۱۰۰میلیون تومان تسهیلات آزمایشگاهی و تسهیلات حمایتی تجاری‌سازی و تولید صنعتی


توضیحات بیشتر درباره چالش نوآوری«توسعه روش‌های هدفمندسازی سلول‌ها»   ثبت نام در چالشچالش نوآوری «ساخت کیت‌های تشخیصی تعیین HLA»


۱۰و ۵ میلیون تومان جایزه نقدی
۱۰میلیون تومان تسهیلات آزمایشگاهی و تسهیلات حمایتی تجاری سازی و تولید صنعتی

 

توضیحات بیشتر درباره چالش نوآوری «ساخت کیت‌های تشخیصی تعیین HLA» ثبت نام در چالشچالش نوآوری «ساخت کیسه آفرزیس برای جداسازی سلول‌ها»


۱۰و ۵ میلیون تومان جایزه نقدی
۱۰میلیون تومان تسهیلات آزمایشگاهی و تسهیلات حمایتی تجاری سازی و تولید صنعتی


توضیحات بیشتر درباره چالش نوآوری «ساخت کیسه آفرزیس برای جداسازی سلول‌ها»   ثبت نام در چالش

Scroll to Top