گالری تصاویر

 

گالری عکس:

عکس جلسات برگزار شده جهت راه اندازی المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

 

عکس جلسه اول شورای اجرایی:

 

 

 


 

عکس جلسه دوم شورای اجرایی المپیاد:

 

 

 

 

عکس سیزدهمین نشست شورای سیاست­گذاری المپیاد:  

 

 

عکس چهاردهمین نشست شورای سیاست گذاری المپیاد:

 

عکس برگزاری  مرحله اول اولین المپیاد:

 

 

عکس برگزاری مرحله دوم اولین المپیاد سلول های بنیادی:

 

 

اردوی تابستانی اولین المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی:

 

 

 

          

         

 

Scroll to Top