سمینار

به منظور توانمند سازی دبیران آموزش و پرورش، سمینار های علمی با موضوعات ذیر برای آنان برگزار می گردد. جدول زمان بندی متعاقبا اعلام می گردد.
 
1.        مفاهیم سلول های بنیادی
2.        کاربردهای سلول های بنیادی
3.        اخلاق سلول های بنیادی
4.        آینده سلول های بنیادی
5.       راهکارهای اجرایی برای بومی سازی و ترویج این دانش در جامعه

Scroll to Top