کارگاه

 در این بخش کارگاه " راهکارهای ترویج و بومی سازی دانش سلول های بنیادی در جامعه " از دیدگاه دانش آموزان برگزار می شود. همچنین اعضای آن شامل افراد علاقه مند شرکت کننده در کارگاه کشوری اردیبهشت ماه کرج و یا ثبت نام کنندگان در بخش دانش آموزی سایت جشنواره در گروه های 7 تا 10 نفره دانش آموزی می شود.

Scroll to Top