تالار پوستر

در این بخش پوستر های برگزیده ی  آموزشی به نمایش گذاشته می شوند. همچنین مقالاتی که به تشخیص هیئت داوران امتیاز لازم برای سخنرانی را کسب نکرده اند، به صورت پوستر ارائه می شوند.

Scroll to Top