امتياز آموزش مداوم

 

به اطلاع کلیه شرکت کننذگان میرساند این كنگره و برخي از كارگاهها امتياز آموزش مداوم خواهند داشت که متعاقبا اعلام خواهد شد

Scroll to Top