درخواست شرکت در فن بازار

عرضه کنندگان فناوری و متقاضیان فناوری (خریدار دانش فنی) بزودی از نحوه تماس با دبیرخانه فن بازار ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی آگاهی خواهند یافت.
 

Scroll to Top