مدیر فن بازار

 

علیرضا شعاع حسنی

مدیر بخش فناوری، تجاری سازی و بازار در ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن: ۸۳۵۳۲۳۵۷-۰۲۱             فکس: ۸۳۵۳۲۳۷۵-۰۲۱

پست الکترونیک: shoae@stemcell.isti.ir

 

 

 

Scroll to Top