نقشه غرفه ها

 تعیین محل غرفه‌ها و نحوة واگذاری آنها به‌طور کلی برعهدة مدیریت نمایشگاه است و متقاضی بر حسب اولویت زمانی و ثبت نام می‌تواند مکان خاصی را انتخاب نماید. ممکن است پس از انتشار «نقشة جانمایی غرفه‌ها»، مدیریت نمایشگاه هنگام تحویل غرفه، ناگزیر از جابه‌جایی و تغییر مکان غرفة تخصیص‌یافته شود، که در این‌صورت تلاش خواهدشد تا غرفة جدید حتی‌الامکان با همان ابعاد قبلی به متقاضی تحویل داده ‌شود.


مدیریت نمایشگاه نقشة محل استقرار غرفة شرکت‌کنندگان را یک هفته قبل از افتتاح نمایشگاه به شرکت‌کنندگان ارائه خواهد نمود؛ لیکن درصورتی که امکان تعیین مکان غرفه، قبل از موعد مذکور وجود داشته باشد، «نقشة جانمایی غرفه‌ها» با رعایت ضوابط بند قبلی، در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

سالن برگزاری نمایشگاه از 2 روز قبل از افتتاح در اختیار مدیریت نمایشگاه قرارمی‌گیرد؛ لذا شرکت‌کنندگان محترم موظفند تدارکات لازم برای تجهیز غرفة خود را ، از قبل مهیا نمایند تا در فاصلة کوتاه موجود، امکان آماده‌سازی مناسب غرفه فراهم گردد.
کلیه عملیات غرفه چینی باید تا ساعت 12روز قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد به صورتی که نیاز به هیچگونه اقدامی تا زمان افتتاح نداشته باشد. 

شرکت‌کنندگان مجاز به واگذاری غرفة خود به دیگران و یا شراکت با دیگر غرفه‌ها نیستند.
شرکت‌کنندگان ملزم به حضور دائمی و فعال در محل غرفه در ساعات برپایی نمایشگاه و پاسخ‌گویی به مراجعان هستند.
طبق مقررات جاری، نظافت داخل غرفه‌ها بر عهده شرکت‌کنندگان است و فقط نظافت داخل سالن، تنها در محدودة راهروها، بر عهدة مدیریت نمایشگاه خواهد بود.

مدیریت نمایشگاه هیچ‌گونه دخالتی در تأسیسات و امکانات فیزیکی محل برگزاری نمایشگاه مانند سیستم گرمایش و سرمایش سالن، سرویس‌های بهداشتی، پارکینگ، رستوران، آب آشامیدنی، کیفیت ساختمان و بنای سالن‌های تحت پوشش و امثال آن ندارد و صرفاً نسبت به اعلام نواقص موجود به مدیریت سالن اقدام می‌کند.

رعایت ضوابط و شئون اسلامی برای تمامی شرکت‌کنندگان الزامی‌است. جهت اطلاع از شرایط واگذاری به بخش درخواست غرفه ها مراجعه نمایید.

 

درخواست غرفه

 

 

Scroll to Top