اختراع برتر

شرایط متقاضیان جهت شرکت در بخش اختراع برتر به شرح ذیل بوده است:

متقاضیان برای شرکت در اختراع برتر باید گواهی ثبت اختراع بین المللی داشته و فرم فن آوری را تکمیل و ارسال نمایند.
این بخش یک نفر برگزیده خواهد داشت.

در اولین جشنواره سلول های بنیادی هیج شخصی حائز اهمیت  دریافت جایزه نگردید.

Scroll to Top