مقاله برتر

شرایط متقاضیان جهت شرکت در بخش مقاله برتر به شرح ذیل بوده است:
• متقاضی اسم اول و یا نویسنده مسؤول باشد.
• وابستگی سازمانی متقاضی در مقاله، ایران باشد.
• متقاضی شرکت کننده در فراخوان زیر 35 سال تمام باشد.
• تاریخ چاپ مقاله مربوط به سال های 2015 و 2016 باشد.
• مقاله در پایگاه ISI نمایه شده و حداقل ضریب تأثیر آن 2 باشد.
• زمینه تخصصی مقاله در حوزه های علوم پایه یا بالینی سلول های بنیادی، پزشکی بازساختی، مهندسی بافت، ژن درمانی و اصلاح ژنتیکی یا درمان بر پایه سلول های ایمنی باشد.
این بخش یک نفر برگزیده خواهد داشت.


اسامی برگزیدگان بخش مقاله برتر در اولین جشنواره سلول های بنیادی:

به طور مشترک: حسن انصاری و حنانه فنودی 

Scroll to Top