ایده های برتر

شرایط متقاضیان جهت شرکت در بخش ایده های برتر به شرح ذیل بوده است:
• در زمان شروع فراخوان، متقاضی دانشجو باشد.
• ایده متقاضی مقاله متناظری در پایگاه های علمی نداشته باشد.
این بخش سه برگزیده خواهد داشت.

 اسامی برگزیدگان بخش ایده برتر در اولین جشنواره سلول های بنیادی:

ردیف رتبه نام منتخب مرکز
1 اول محسن مظلوم رضایی علوم پزشکی شیراز
2 دوم راشین محسنی علوم پزشکی تهران
3 سوم زهره بلندی علوم پزشکی شهید بهشتی
4 چهارم لیلا امیری فر صنعتی شریف
5 پنجم ناهید ارغیانی فردوسی مشهد
6 ششم ناهید نصیری پژوهشگاه رویان
7 شایسته تقدیر مهدی رضایتی چران دانشگاه تهران
8 شایسته تقدیر ابراهیم زرکش دانشگاه تهران
9 شایسته تقدیر علیرضا مولازاده تربیت مدرس
10 شایسته تقدیر مسعود قربانی علوم پزشکی تهران

 

Scroll to Top