عناوین کارگاه‌ها

1- طراحی و پیاده سازی ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR در سلولهای بنیادی

2- مهندسی بافت و ساخت داربستها

3- ژن درمانی با استفاده از وکتورهای لنتی ویروسی

4- تولید، کشت و نگهداری سلولهای بنیادی پرتوان القائی(iPS)

5- استخراج سلولهای فیبروبلاست و کراتینوسیت انسانی و کشت آنها (مهندسی بافت پوستهای مصنوعی)

6- آشنایی با مفاهیم و کاربردهای و سلولهای بنیادی و کار آزمایشگاهی

7- اصول GMP در فرآورده های سلولی

8- روشهای مشخصه یابی تمایزی در سلولهای بنیادی بالغین

9- کنترل بیان ژن با استفاده از miRNA و siRNA

10- آشنایی با اصول فلوسایتومتری در سلولهای بنیادی (اصول و مفاهیم فلوسایتومتری و تجزیه و تحلیل نتایج)

11- تهیه سوسپانسیون سلولی استرومایی(SVF) 

12- کاربرد PRP، PRGF و PRF در بیماریهای ماسکولواسکلتال

13- بوم مدل کسب و کار برای رشد استارتاپ ها

14- کاربرد میکروفلوئیدیک در عرصه فناوری های همگرا در علوم و فناوری های سلول های بنیادی


• شرایط و زمان ثبت نام متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

برگزار کنندگان همایش

Scroll to Top