مدیر کارگاه ها

مدیر کارگاهها دکتر احسان عارفيان

تخصص: دکتری تخصصي ويروس شناسی

هيئت علمي دانشکده زیست شناسی،  دانشگاه تهران
 
حيطه فعاليت علمي : ژن درماني (Gene Therapy)
 
 ايميل arefian@ut.ac.ir

Scroll to Top