مدیر کانون اندیشه و نوآوری

  دکتر سيد محمود (مسيحا) هاشمی 

 تخصص: دکتري تخصصي ايمونولوژي

 هيئت علمي گروه ايمونولوژی، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

 زمينه تحقيقاتي: سلول درماني بيماري هاي اتوايميون التهابي؛ مطالعات پايه و باليني سلول هاي بنيادي، سلول های دندريتيک و لنفوسيت هاي تنظيمي و اگزوزوم های حاصل از سلول های بنیادی

ايميل smmhashemi@sbmu.ac.ir


 

Scroll to Top