کميته اجرايی

به ترتیب حروف الفبا

           

بتول احدی

ناصر اقدمی

محمدامیر امیرخانی

حامد اميني

حسن آذری

مرضیه بابایی

کاوه بقايي

رکسانا زواری

علی دهقانی

عليرضا شعاع حسنی

آرش خدایی

مهناز شفیعی

بنفشه صادقي

عليرضا صادقي    

احسان عارفیان

با همکاری شرکت تشریفات سازان پایتخت


علی قمری

مریم کبیرسلمانی

پیمان کیهان ور

راشين محسني

محمد جواد محسني

صمد محمدنژاد دارياني

علی مشیری

هدی معدنی

سید مصطفی منزوی

مریم مهاجری

حمیده موسوی نژاد

آرین منتظری

حسین نظاری

مهین نیکوگفتار

سید محمود مسیحا هاشمی

زهرا نکوئی

Scroll to Top