شورای راهبردی

 

دکتر اميرعلي حميديه

  دبير ستاد توسعه  علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي

  دبيرکل جشنواره 


   

دکتر ناصر اقدامی

  

  دبيرعلمی جشنواره


 

 دكتر عليرضا دليري

معاون توسعه مديريت و منابع 

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

دبير اجرايي جشنواره


   

 

دكتر محمدامير اميرخاني

دبير اجرایی جشنواره 

ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي


   

 

 پرويز کرمي

مشاور معاون علمي و فناوري رئيس جمهور

دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان

 


   

 

 اميرحسين کاظمي

مشاور معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور

مديرکل حوزه رياست

 

 


 

 

مهندس علي مرتضي بيرنگ

معاون امور بين الملل و تبادل فناوري


   

 ماشاءا.. اخلاقي

  مدیرکل حراست معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری وبنيادملی نخبگان


 

 دكتر مريم کبيرسلماني

دبير روابط بين الملل

ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي


   

 مهندس اميري مقدم

مدير کل امور اداري و توسعه منابع انسانی


 

Scroll to Top